Aan de slag

Goed bezig, je hebt nu de belangrijkste informatie over de RI&E gelezen. Tijd om in actie te komen. Om je te helpen hebben we een werkwijze uitgeschreven waarmee je een RI&E opstelt of je huidige RI&E herziet. In dit artikel lees je hoe je begint en welke hoe je prioriteiten stelt. Aan het einde van dit artikel kun je een voorbeeld downloaden.

Naar aanleiding van de RI&E ben je verplicht een plan van aanpak op te stellen met maatregelen om risico's tot een minimum te beperken.

Het rapport bij een RI&E komt tot stand op basis van de informatie die op het moment van het onderzoek beschikbaar is. Om de risico’s te kunnen inventariseren en evalueren is het belangrijk om andere medewerkers zoveel mogelijk te betrekken het uitvoeren van deze scan: van directie tot werkvloer. Vaak is er ook veel informatie te halen bij een rondgang door het bedrijfspand, personeelsinformatiebladen en het calamiteitenplan.


Risico's

In het rapport worden zowel de risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn als de aanwezige tekortkomingen aangegeven. De tekortkomingen kun je het beste rangschikken in volgorde van ernst van het risico, waarbij je kijkt naar:


 • de kans van optreden en de ernst van het gevolg, wanneer het gaat om ongeval- en gezondheidsrisico’s;
 • de kans van optreden en de ernst van het gevolg, wanneer het gaat om ongeval- of gezondheidsrisico’s;
 • de kans van optreden van arbeidsverzuim wanneer het gaat om welzijnsrisico's;
 • de mate waarin het bedrijf doelmatig en effectief arbobeleid kan voeren en van haar medewerkers kan verwachten dat zij hieraan volledig meewerken;
 • wettelijke verplichtingen die expliciet in de Arbeidsomstandighedenwet en uitvoeringsbesluiten genoemd worden.


In het RI&E voorbeeld (onderaan) staat een risico-indeling die je kunt gebruiken.


Tekst gaat verder onder de afbeelding

Momentopname

Hoewel er naar gestreefd wordt om een complete inventarisatie te maken, zal deze in de praktijk nooit volledig zijn. Het bedrijf is namelijk geen statisch geheel, maar een dynamisch, continu veranderende organisatie, terwijl een RI&E (gedeeltelijk) een momentopname is.


Verder kan het noodzakelijk zijn om nader onderzoek te doen om de risico’s beter te kunnen beoordelen of om een beter advies over de beheersing van de risico’s te geven. Als dit zo is moet je dit vermelden.


Let op: zolang dit nader onderzoek niet is afgerond, is de risico-inventarisatie niet compleet.


Plan van aanpak

Naar aanleiding van deze rapportage ben je verplicht een plan van aanpak op te stellen. Dit plan dien je als werkgever zelf of samen met de werknemers op te stellen. Dit kun je doen door aan te geven welke maatregelen je gaat nemen om vastgestelde risico’s te voorkomen dan wel te beperken, wie daarvoor verantwoordelijk is en wanneer het geregeld moet zijn. Zonder een plan van aanpak is de RI&E niet compleet.


Omdat je niet alle vastgestelde risico’s tegelijk kunt aanpakken is het belangrijk om prioriteiten te stellen hebben we op basis van de methode Fine de vastgestelde risico’s ingedeeld in risicoklassen. Daarnaast kun je bij het stellen van prioriteiten ook rekening houden met:


 • andere plannen (bijvoorbeeld verbouw of nieuwbouw op korte termijn)
 • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld einddatum afschrijving machine)


Bij het nemen van maatregelen moet je te werk gaan volgens de arbeids-hygiënische strategie. Dat wil zeggen:


 1. Is het mogelijk om gevaren bij de bron weg te nemen (bijvoorbeeld machines die in een bedrijfshal lawaaidoofheid kunnen veroorzaken te vervangen door een nieuwe geluidsarme machine)
 2. Is dit niet mogelijk, dan collectieve maatregelen nemen door werknemers van de bron te scheiden (bijvoorbeeld door het lawaai van de machine af te schermen door de machine buiten de bedrijfshal te plaatsen)
 3. Is dit eveneens niet mogelijk, dan individuele maatregelen nemen door het aantal blootgestelde werknemers te verminderen bij de bron (bijvoorbeeld taakroulatie, zodat werknemers niet te lang in de buurt van de machine werkzaamheden verrichten)
 4. Als de bovenste drie maatregelen geen effect hebben, dan moet de werknemers gratis persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld gehoorbescherming tegen lawaai van machine)


Tekst gaat verder onder de afbeelding

Aanpassingen

De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. Hiervan dien je ook een schriftelijke rapportage te maken.


Download het RI&E voorbeeld


Deel het artikel:

Download het RI&E voorbeeld