RI&E en gevaarlijke stoffen

Veel bedrijven werken in meer of mindere maten met gevaarlijke stoffen. Denk eens aan lithiumbatterijen binnen e-commerce bedrijven of de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen bij productiebedrijven. De veiligheidsmaatregelen die je treft om veilig te werken met gevaarlijke stoffen vormen een belangrijk onderdeel van de RI&E. In dit artikel laten we zien waar je rekening mee moet houden en kun je een voorbeeld RI&E gevaarlijke stoffen downloaden met tips.

Slechts één op de tien bedrijven heeft gevaarlijke stoffen onderdeel goed in kaart gebracht en maatregelen opgesteld.

In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is er speciale aandacht voor het werken met gevaarlijke stoffen. In de RIE staan de risico’s van gevaarlijke stoffen voor de werknemers en de bijbehorende maatregelen die zijn genomen om ongelukken te voorkomen. Slechts één op de tien bedrijven heeft gevaarlijke stoffen onderdeel goed in kaart gebracht en maatregelen opgesteld.


Voorbeelden

  • Zijn er gevaarlijke stoffen waaraan werknemers blootgesteld kunnen worden?
  • Zijn de gevaarlijke stoffen goed opgeslagen en verpakt?
  • Worden alle gevaarlijke stoffen op de juiste manier geëtiketteerd en voorzien van het gevarensymbool?
  • Hoe worden de gevaarlijke stoffen opgeslagen?
  • Zijn in de buurt van de gevaarlijke stoffen de veiligheidsinformatiebladen aanwezig?
  • Dragen werknemers de juiste beschermingsmiddelen?
  • Zijn er maatregelen genomen om het inademen van stofdeeltjes tijdens productie te voorkomen?
  • Kunnen werknemers in aanraking komen met dieseluitlaatgassen anders dan in de buitenlucht?


Tekst gaat verder onder de afbeelding

Blootstelling

Bij het werken met gevaarlijke stoffen is het ook belangrijk om de blootstellingswaarde in kaart te brengen. Dit is een zogenaamde RI&E-tox. Met de Stoffenmanager van de Inspectie SZW kun je relatief eenvoudig de blootstelling meten. In deze tool wordt gebruik gemaakt van een vier stappen model: inventarisatie, beoordeling blootstelling, maatregelen nemen en borging.


Extra aandacht

Sinds 2018 zet de Inspectie SZW zich extra in om werkgevers en werknemers meer bewust te maken van de gevaren van werken met gevaarlijke stoffen. Met een speciale campagne, waar wij campagnepartner in zijn, vraagt zij aandacht voor het omgaan met stoffen die beroepsziekten tot gevolg kunnen hebben. Het gaat in het bijzonder om stoffen die kanker kunnen veroorzaken, schade kunnen aanbrengen in het erfelijke materiaal of die verminderde vruchtbaarheid kunnen opleveren. Eén van de stoffen waarop de inspectiedienst blijft letten is dieselrook in de buurt van aggregaten en voertuigen.


Nadruk

De nadruk op deze schadelijke stoffen volgt op onderzoek waaruit blijkt dat slechts een klein deel van de bedrijven waar die specifieke stoffen aanwezig zijn een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstelt met aandacht hiervoor. Volgens Diana Martens, projectleider Inspectie SZW, vindt bij te weinig bedrijven de jaarlijkse blootstellingsbeoordeling plaats en wordt ook de individuele registratie niet erg actief bijgehouden. Die laatste registratie is verplicht en moet van elke medewerker bekend zijn wanneer hij of zij met welke ziekmakende stof in aanraking is geweest.


Tekst gaat verder onder de afbeelding

Voorbeeld RI&E gevaarlijke stoffen

Om je te helpen bij het inventariseren hebben we een checklist opgesteld om de risico’s met betrekking tot gevaarlijke stoffen binnen jouw bedrijf in kaart te brengen. Deze checklist dient als handvat om risico’s bespreekbaar te maken en bijbehorende maatregelen te nemen. Betrek ook andere medewerkers bij het uitvoeren van deze check: van directie tot werkvloer. Vaak is er ook veel informatie te halen bij een rondgang door het bedrijfspand, informatie uit het personeelshandboek en het calamiteitenplan.


Bekijk de checklist hier >>


Deel dit artikel:

Ga naar 'Aan de slag'